Chủ nhật 21/07/2024 17:11Chủ nhật 21/07/2024 17:11 Hotline: 0326.050.977Hotline: 0326.050.977 Email: toasoan@tapchihuucovietnam.vnEmail: toasoan@tapchihuucovietnam.vn

Tag

Những chủ trương, chính sách phát triển nông nghiệp hữu cơ của tỉnh Tuyên Quang

Tăng
aa
Giảm
Chia sẻ Facebook
Bình luận
In bài viết
Sản xuất nông nghiệp hữu cơ với ưu thế bảo vệ sức khỏe người sản xuất và tiêu dùng, bảo vệ môi trường sinh thái, tạo ra sản phẩm chất lượng, an toàn… đang trở thành xu hướng tất yếu và được xem là hướng đi bền vững của nền nông nghiệp hiện đại. Cùng với nhiều địa phương trong cả nước, những năm gần đây tỉnh Tuyên Quang đã và đang có những chủ trương, chính sách nhằm thúc đẩy phát triển nông nghiệp hữu cơ.

Những chủ trương mang tính “đột phá”

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 xác định một trong ba khâu đột phá là: "Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp hàng hóa, tập trung vào các sản phẩm chủ lực, sản phẩm đặc sản bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng, giá trị gia tăng cao gắn với xây dựng nông thôn mới". Để thực hiện được khâu đột phá này, Nghị quyết nhấn mạnh một số giải pháp chủ yếu, trong đó: "Tiếp tục cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh liên kết theo chuỗi giá trị, phát triển các hình thức hợp tác, liên kết trong sản xuất nông nghiệp hàng hóa một cách bền vững. Khuyến khích liên kết tích tụ đất đai, tạo quỹ đất phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, từng bước xây dựng vùng sản xuất nông nghiệp hữu cơ".

Tỉnh ủy Tuyên Quang chủ trương khuyến khích phát triển nông nghiệp xanh, hữu cơ, tuần hoàn hiệu quả, bền vững (ảnh minh họa)
Tỉnh ủy Tuyên Quang chủ trương khuyến khích phát triển nông nghiệp xanh, hữu cơ, tuần hoàn hiệu quả, bền vững (ảnh minh họa)

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, tỉnh Tuyên Quang đã ban hành các văn bản, cơ chế, chính sách để thúc đẩy phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp hàng hóa, phát triển nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh. Trong đó, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 15/12/2020 Quy định chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. UBND tỉnh ban hành Đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng phát triển nông, lâm nghiệp, thủy sản hàng hóa, tập trung vào các sản phẩm chủ lực, đặc sản theo chuỗi liên kết bảo đảm chất lượng, giá trị gia tăng cao gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 (Quyết định số 358/QĐ-UBND ngày 08/6/2021 của UBND tỉnh); Phê duyệt kết quả dự án “Điều tra thực trạng sản xuất trồng trọt hữu cơ và nghiên cứu, đề xuất xác định các vùng canh tác hữu cơ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” (Quyết định số 1017/QĐ-UBND ngày 27/7/2021 của UBND tỉnh); Quy định về canh tác trên vùng canh tác hữu cơ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (Quyết định số 14/2021/QĐ-UBND ngày 18/9/2021 của UBND tỉnh).

Đặc biệt, thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Chương trình hành động số 27-CTr/TU ngày 21/11/2022, xác định rõ các nhiệm vụ, giải pháp, trong đó: "Phát triển ngành nông nghiệp hiệu quả, bền vững theo hướng sinh thái, ứng dụng khoa học - công nghệ tiên tiến, nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng"; "khuyến khích phát triển nông nghiệp xanh, hữu cơ, tuần hoàn, giảm phát thải khí nhà kính, chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP)…".

Tỉnh xác định phát triển trồng trọt hữu cơ phù hợp với định hướng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, Đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ toàn quốc giai đoạn 2020-2030, Đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng phát triển nông, lâm, thủy sản hàng hóa, tập trung vào các sản phẩm chủ lực, đặc sản theo chuỗi liên kết đảm bảo chất lượng, giá trị gia tăng cao gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 của tỉnh.

Theo đó, xác định mục tiêu đến năm 2025: Phát triển sản xuất hữu cơ các loại cây trồng có thế mạnh, phù hợp với địa phương như: Lúa, rau, lạc, cam, bưởi, chè, hồng, na, dược liệu. Kết hợp sản xuất hữu cơ với du lịch, bảo vệ môi trường. Diện tích đất trồng trọt cây trồng hữu cơ tỉnh Tuyên Quang đạt trên 1,5% tổng diện tích đất trồng trọt các cây trồng chính. Nâng cao hiệu quả sản xuất trồng trọt hữu cơ, giá trị sản phẩm cao gấp trên 1,5 lần so với sản xuất phi hữu cơ. Đến năm 2030: Diện tích đất trồng trọt hữu cơ tỉnh Tuyên Quang đạt trên 3% tổng diện tích đất trồng trọt các cây trồng chính. Nâng cao hiệu quả sản xuất trồng trọt hữu cơ, giá trị sản phẩm cao gấp trên 1,8 lần so với sản xuất phi hữu cơ.

Giải pháp và chính sách khuyến khích phát triển NNHC

Để thực hiện chủ trương và các mục tiêu đề ra, tỉnh cũng xác định các nhóm giải pháp để tổ chức thực hiện, gồm: Giải pháp về quy hoạch, bố trí đất đai; phát triển sản xuất các sản phẩm hữu cơ; Giải pháp về tổ chức sản xuất; Giải pháp cơ chế chính sách, phát triển nguồn nhân lực; Nhóm giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm hữu cơ; Giải pháp về huy động vốn đầu tư. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến về sản xuất trồng trọt hữu cơ; nâng cao nhận thức cho các doanh nghiệp, người sản xuất và người tiêu dùng về việc tuân thủ nghiêm ngặt quy trình sản xuất nông nghiệp hữu cơ. Khuyến khích hình thành các tổ nhóm, HTX sản xuất, trồng trọt hữu cơ. Tăng cường thu hút các doanh nghiệp đầu tư mở rộng diện tích sản xuất trồng trọt hữu cơ, liên kết với các tổ nhóm, HTX, kết nối cung cầu, sản xuất theo chuỗi từ sản xuất, sơ chế, chế biến, tiêu thụ sản phẩm theo tiêu chuẩn hữu cơ…

Tỉnh cũng đã bước đầu ban hành thực hiện một số chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh đối với một số sản phẩm nông nghiệp hữu cơ trong lĩnh vực trồng trọt và chăn nuôi trên địa bàn tỉnh, như:

* Hỗ trợ chuyển đổi sản xuất hữu cơ: Hỗ trợ một lần 70% chi phí cải tạo khu vực sản xuất hữu cơ (cải tạo đất, quản lý nguồn nước, bờ bao vùng cách ly) trong thời gian chuyển đổi: Thời gian hỗ trợ tối đa 18 tháng, mức hỗ trợ tối đa 300 triệu đồng/dự án; Hỗ trợ một lần 100% chi phí mua chế phẩm sinh học ủ phân hữu cơ trong sản xuất trồng trọt, ủ thức ăn, xử lý môi trường trong chăn nuôi, mức hỗ trợ tối đa 50 triệu đồng/dự án.

* Hỗ trợ chuyển giao, ứng dụng công nghệ và chứng nhận sản phẩm nông nghiệp hữu cơ: Thực hiện hỗ trợ một lần chi phí chuyển giao, ứng dụng công nghệ và quy trình kỹ thuật được phép áp dụng trong sản xuất nông nghiệp hữu cơ; Hỗ trợ một lần 100% chi phí chứng nhận sản phẩm nông nghiệp hữu cơ phù hợp tiêu chuẩn quốc tế, mức hỗ trợ tối đa 300 triệu đồng/dự án.

* Hỗ trợ 80% lãi suất vốn vay đầu tư để xây dựng cơ sở hạ tầng, nhà xưởng, chuồng trại, kho bãi, máy móc, trang thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp hữu cơ theo dư nợ thực tế của hợp đồng vay vốn giữa tổ chức tín dụng với tổ chức, cá nhân. Tổng mức vốn vay được hỗ trợ lãi suất tối đa 5,0 tỷ đồng/dự án.

* Hỗ trợ đưa các sản phẩm nông nghiệp hữu cơ vào hệ thống các siêu thị, cửa hàng tiện ích, chuỗi cung ứng sản phẩm an toàn: Hỗ trợ một lần 100% chi phí xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm hữu cơ, mua bao bì, in tem, nhãn sản phẩm hữu cơ, mức hỗ trợ tối đa 100 triệu đồng/dự án; Hỗ trợ một lần 100% chi phí thuê điểm bán hàng và giới thiệu sản phẩm hữu cơ trong và ngoài tỉnh (Trung tâm các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, khu đô thị, du lịch...).

Tuy quy mô và mức độ tác động có khác nhau, song nhìn chung các chính sách nói trên bước đầu có tác dụng khuyến khích, hỗ trợ các HTX, hộ gia đình trong quá trình chuyển đổi sản xuất, xây dựng các mô hình sản xuất, chế biến, kinh doanh, xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, thương hiệu nông sản hữu cơ trên địa bàn tỉnh.

TSKH. Hà Phúc Mịch, Chủ tịch Hiệp hội Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam và Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Văn Sơn ký Biên bản ghi nhớ hợp tác về sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm NNHC trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
TSKH. Hà Phúc Mịch, Chủ tịch Hiệp hội Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam và Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Văn Sơn ký Biên bản ghi nhớ hợp tác về sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm NNHC trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Nhằm đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ tại tỉnh Tuyên Quang, tháng 5/2022, UBND tỉnh Tuyên Quang và Hiệp hội Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác về sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2022-2025 và điều chỉnh, bổ sung để triển khai thực hiện đến năm 2030. Theo đó, mục tiêu hướng đến nhằm tạo bước chuyển mạnh mẽ trong sản xuất nông nghiệp hữu cơ; tạo điều kiện thuận lợi để các hiệp hội, doanh nghiệp, các tổ chức nông dân (hợp tác xã, tổ hợp tác) tăng cường hỗ trợ phát triển nông nghiệp hữu cơ; hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, tăng thu nhập, giúp người dân nâng cao trình độ sản xuất, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật mới trong sản xuất, thúc đẩy chuyển đổi số trong nông nghiệp, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm nông, lâm sản thông qua mở rộng phát triển nông nghiệp hữu cơ.

Bài liên quan

Chi cục Trồng trọt và BVTV phát huy vai trò tham mưu, đề xuất phát triển sản xuất NNHC trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Chi cục Trồng trọt và BVTV phát huy vai trò tham mưu, đề xuất phát triển sản xuất NNHC trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang, chỉ đạo của UBND tỉnh và lãnh đạo Sở Nông nghiệp - PTNT tỉnh, những năm qua, Chi cục Trồng trọt và BVTV tỉnh đã nỗ lực phát huy vai trò tham mưu, đề xuất các chính sách, giải pháp đi đôi với tích cực, chủ động phối hợp với các đơn vị, tổ chức liên quan thực hiện các giải pháp phát triển sản xuất NNHC trên địa bàn tỉnh, bước đầu đạt được những kết quả đáng ghi nhận.
Phát triển đa dạng các hình thức tổ chức sản xuất hữu cơ, phát triển nông nghiệp bền vững ở tỉnh Tuyên Quang

Phát triển đa dạng các hình thức tổ chức sản xuất hữu cơ, phát triển nông nghiệp bền vững ở tỉnh Tuyên Quang

Là một tỉnh nằm ở vùng Trung du miền núi phía Bắc, Tuyên Quang có điều kiện tự nhiên thuận lợi và nhiều tiềm năng cho sản xuất nông nghiệp hữu cơ và phát triển nông nghiệp bền vững. Những năm gần đây, việc phát triển đa dạng các hình thức tổ chức sản xuất, trong đó có sản xuất hữu cơ đã tạo tiền đề thúc đẩy sản xuất nông nghiệp phát triển theo hướng bền vững, nâng cao giá trị nông sản của tỉnh này.
Tuyên Quang đẩy mạnh phát triển nông nghiệp hữu cơ

Tuyên Quang đẩy mạnh phát triển nông nghiệp hữu cơ

Với lợi thế về điều kiện tự nhiên, khí hậu, thổ nhưỡng, nguồn nước, tỉnh Tuyên Quang có nhiều thuận lợi cho phát triển sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, trong đó có nông nghiệp hữu cơ, nhằm đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng, hướng đến sản xuất nông nghiệp an toàn, bền vững, coi đây là hướng đi bền vững, góp phần giải quyết những vấn đề còn tồn tại như tiêu chuẩn chất lượng, quy trình sản xuất, bảo vệ môi trường... để đưa nông sản tỉnh vươn xa hơn.
Tuyên Quang: Tiềm năng và triển vọng phát triển nông nghiệp hữu cơ

Tuyên Quang: Tiềm năng và triển vọng phát triển nông nghiệp hữu cơ

Tuyên Quang là tỉnh thuộc vùng Trung du miền núi phía Bắc nước ta, có diện tích khoảng 5.870 km² và dân số khoảng 792.000 người. Với những đặc điểm đặc thù và điều kiện tự nhiên về đất đai, thổ nhưỡng, khí hậu, nguồn nước… cho thấy Tuyên Quang có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển nông nghiệp, trong đó có nông nghiệp hữu cơ.

CÁC TIN BÀI KHÁC

Trà đạo Nhật Bản - Trà thức Việt Nam: Sứ mệnh giao thoa, gắn kết ngoại giao

Trà đạo Nhật Bản - Trà thức Việt Nam: Sứ mệnh giao thoa, gắn kết ngoại giao

Với triển vọng thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa thành phố Đà Nẵng và các đối tác Nhật Bản, sau khi hai nước nâng cấp quan hệ thành đối tác chiến lược toàn diện, sự giao lưu văn hóa là điều hết sức cần thiết, quan trọng.
Thái Nguyên tiên phong trong cuộc "cách mạng xanh" với mô hình lúa hữu cơ

Thái Nguyên tiên phong trong cuộc "cách mạng xanh" với mô hình lúa hữu cơ

Thái Nguyên đang tiên phong trong việc áp dụng mô hình sản xuất lúa hữu cơ quy mô lớn, sử dụng giống lúa chất lượng cao và phân bón hữu cơ, nhằm tạo ra sản phẩm gạo an toàn và bền vững.
Phát triển cây quế hữu cơ hướng tới vùng nguyên liệu bền vững

Phát triển cây quế hữu cơ hướng tới vùng nguyên liệu bền vững

Người dân huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, đang nỗ lực áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và mở rộng diện tích trồng cây quế hữu cơ, góp phần xây dựng vùng nguyên liệu sạch và bền vững, từ đó đưa sản phẩm của địa phương vươn xa.
Phát triển chè hữu cơ ở Thái Nguyên

Phát triển chè hữu cơ ở Thái Nguyên

Trong tình hình người tiêu dùng rất lo ngại về thực phẩm không an toàn hiện nay, việc phát triển nông nghiệp hữu cơ (NNHC) là bước đi cần thiết và kịp thời cho nông nghiệp Việt Nam.
Xây dựng nông thôn mới liên kết chặt chẽ với nông nghiệp hữu cơ

Xây dựng nông thôn mới liên kết chặt chẽ với nông nghiệp hữu cơ

Huyện Phú Lương, Thái Nguyên, quyết định đẩy mạnh phát triển nông nghiệp hữu cơ nhằm hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới và nâng cao chất lượng cuộc sống của cộng đồng dân cư.
Các hợp tác xã đang đối mặt với thách thức về tiêu chuẩn hữu cơ tại Việt Nam

Các hợp tác xã đang đối mặt với thách thức về tiêu chuẩn hữu cơ tại Việt Nam

Theo khảo sát, đến 80% khách hàng tin tưởng vào sản phẩm được chứng nhận theo Tiêu chuẩn hữu cơ Việt Nam TCVN 11041:2017, trong khi 20% còn lại cho biết nếu có sản phẩm hữu cơ được chứng nhận quốc tế, sẽ có xu hướng ưu tiên lựa chọn.
Thái Nguyên thúc đẩy nông nghiệp bền vững và thân thiện với môi trường

Thái Nguyên thúc đẩy nông nghiệp bền vững và thân thiện với môi trường

Tỉnh Thái Nguyên đang tập trung thúc đẩy phát triển chăn nuôi theo hướng "tăng trưởng xanh" để đảm bảo bền vững và hiệu quả trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đồng thời góp phần quan trọng vào bảo vệ môi trường và gia tăng giá trị kinh tế.
Xây dựng 22 vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại Tây Ninh

Xây dựng 22 vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại Tây Ninh

Tây Ninh đặt mục tiêu phát triển các vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nhằm đóng góp vào việc nâng tỷ lệ giá trị sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao lên trên 40% vào năm 2025 và đạt 50% vào năm 2030.
Kiểm tra thực địa mô hình dứa hữu cơ tại thành phố Vị Thanh

Kiểm tra thực địa mô hình dứa hữu cơ tại thành phố Vị Thanh

Tổ Chức Liên Minh Nauy phối hợp với Phòng Kinh tế của thành phố Vị Thanh và Ủy ban nhân dân xã Hỏa Tiến đã tổ chức một buổi kiểm tra thực địa nhằm đánh giá hiệu quả của mô hình khóm hữu cơ tại Ấp Thạnh Xuân, thuộc xã Hỏa Tiến, TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
Sản xuất lúa hữu cơ: Chất lượng cao, giảm phát thải

Sản xuất lúa hữu cơ: Chất lượng cao, giảm phát thải

Tại vùng Tứ giác Long Xuyên, việc trồng lúa chất lượng cao và giảm phát thải được giám sát thông qua công nghệ vệ tinh, một cách tiên tiến xuất hiện giữa những cánh đồng bạt ngàn rộng lớn.
Lúa Séng Cù canh tác theo phương pháp hữu cơ phù hợp tự nhiên ở Hải Dương

Lúa Séng Cù canh tác theo phương pháp hữu cơ phù hợp tự nhiên ở Hải Dương

Sau hai vụ mùa, Viện Cây Lương thực và Cây Thực phẩm (thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam) đã tiến hành một đánh giá ban đầu về việc trồng lúa Séng Cù theo phương pháp hữu cơ, phù hợp với điều kiện đất đai ở một số khu vực của Hải Dương.
Nông nghiệp hữu cơ: Xu thế mới

Nông nghiệp hữu cơ: Xu thế mới

Trung tâm Khuyến nông Quốc gia vừa tổ chức Diễn đàn Khuyến nông @ Nông nghiệp, với chủ đề “Phát triển nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn gắn với bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học” tại Đà Lạt (Lâm Đồng).
XEM THÊM
Based on MasterCMS Ultimate Edition 2024 v2.9
Quay về đầu trang
Giao diện máy tính