Chủ nhật 21/07/2024 16:33Chủ nhật 21/07/2024 16:33 Hotline: 0326.050.977Hotline: 0326.050.977 Email: toasoan@tapchihuucovietnam.vnEmail: toasoan@tapchihuucovietnam.vn

Tag

Vẫn còn những hạn chế tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Cát Tiên, Đắk Nông

Tăng
aa
Giảm
Chia sẻ Facebook
Bình luận
In bài viết
Chánh Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông vừa ban hành Kết luận thanh tra số 55/KL-TTr, về công tác quản lý bảo vệ rừng, phát triển rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng tại Ban quản lý rừng phòng hộ Nam Cát Tiên.

Theo Kết luận, Ban quản lý rừng phòng hộ Nam Cát Tiên (Ban QLRPH Nam Cát Tiên) được thành lập theo Quyết định số 819/QĐ-UBND ngày 07/07//2006 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông. Với nhiệm vụ trọng tâm bảo vệ và phát triển vốn rừng hiện có, duy trì giá trị sinh thái và chức năng phòng hộ đầu nguồn sông Đồng Nai. Thực hiện hiệu quả về quản lý bảo vệ rừng, khoanh nuôi rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, trồng rừng để tăng độ che phủ của rừng. Giải quyết việc làm tăng thu nhập cho người dân địa phương, góp phần ổn định đời sống An ninh, Chính trị - Xã hội trong khu vực.

Ngày 26/4/2007, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định số 575/QĐ-UBND về việc giao đất, giao rừng cho Ban quản lý rừng phòng hộ Nam Cát Tiên. Theo đó, tổng diện tích rừng tự nhiên được giao quản lý là 14.180,0 ha (hiện trạng gồm diện tích đất có rừng 12.529,0 ha, diện tích đất không có rừng 1.529,0 ha, diện tích đất khác 122,0 ha) nằm trên địa giới hành chính 4 xã Nhân Đạo, Đạo Nghĩa, Đắk Sin, Hưng Bình huyện Đắk R’Lấp tỉnh Đắk Nông.

Từ năm 2008 đến nay, UBND tỉnh Đắk Nông đã ban hành 13 quyết định thu hồi đất của Ban QLRPH Nam Cát Tiên giao cho các đơn vị khác quản lý sử dụng với tổng diện tích thu hồi là 79,07 ha.

Theo Phương án quản lý rừng bền vững được UBND tỉnh Đắk Nông phê duyệt tại Quyết định số 04/QĐ-UBND ngày 04/01/2023, tổng diện tích Ban QLRPH Nam Cát Tiên quản lý 14.100,93 ha (hiện trạng gồm diện tích đất có rừng 12.877,27 ha, diện tích đất không có rừng 1.132,91 ha; diện tích đất khác 90,75 ha).

Vẫn còn những hạn chế tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Cát Tiên, Đắk Nông
Một góc rừng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Chánh Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển Đắk Nông cho biết, với sự nỗ lực cố gắng của tập thể Ban giám đốc và cán bộ, nhân viên Ban QLRPH Nam Cát Tiên, trong năm 2022- 2023 đơn vị đã nỗ lực thực hiện các hạng mục QLBVR và PCCCR theo các phương án được phê duyệt. Đã ban hành các văn bản chỉ đạo và đôn đốc triển khai các hoạt động công tác QLBVR, PCCCR trong mùa khô,.... giảm thiểu tối đa các vụ vi phạm lâm luật trên địa bàn. Kiện toàn bộ máy quản lý bảo vệ rừng; phân công nhiệm vụ cụ thể đến từng nhân viên; xây dựng kế hoạch QLBVR, PCCCR; phối hợp với các đơn vị giáp ranh, Ban lâm nghiệp các xã, Kiểm lâm địa bàn thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn tại đơn vị góp phần quản lý bảo vệ, giữ gìn tài nguyên rừng, tăng một phần thu nhập cho người dân sống gần rừng.

Qua kiểm tra thực tế đối chiếu với hồ sơ thiết kế trồng rừng được phê duyệt thì năm 2022 Ban QLRPH Nam Cát Tiên đã thực hiện trồng rừng thay thế theo đúng hồ sơ thiết kế đạt 100% kế hoạch UBND tỉnh giao, hiện trạng đã tiến hành xử lý thực bì phòng cháy, chữa cháy rừng, cây trồng phát triển bình thường.

Tuy nhiên qua công tác thanh tra, Chánh Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đắk Nông đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế.

Về công tác QLBVR và PCCCR: Mặc dù đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong công tác tham mưu, tuy nhiên việc xây dựng Phương án quản lý rừng bền vững trình cơ quan chức năng phê duyệt vẫn còn chậm so với yêu cầu của Bộ Nông nghiệp và PTNT tại Công văn số 4721/BNN-TCLN ngày 15/7/20206. Năm 2022, Ban QLRPH Nam Cát Tiên không xây dựng kế hoạch tuyên truyền phổ biến pháp luật về công tác PCCCR, không thực hiện việc tuyên truyền lưu động, đơn vị chỉ thực hiện tuyên truyền kết hợp tại các cuộc họp hộ nhận khoán QLBVR của đơn vị là không đúng quy định tại điểm d khoản 17 Điều 53 Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ.

Về công tác phát triển rừng, mặc dù năm 2022-2023, Ban QLRPH Nam Cát Tiên đã thực hiện trồng rừng thay thế đúng theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt đạt 100% kế hoạch UBND tỉnh giao. Tuy nhiên, hồ sơ nghiệm thu kết quả trồng rừng, chăm sóc rừng trồng của đơn vị còn một số thiếu sót, chưa đúng với quy định.

Cụ thể, đơn vị thi công không có báo cáo kết quả thực hiện các hạng mục (chuẩn bị trồng rừng, kết quả trồng rừng, kết quả chăm sóc rừng trồng) nhưng Ban QLRPH Nam Cát Tiên vẫn tiến hành nghiệm thu là không đúng với quy định tại điểm d khoản 3 Điều 108 Chương III, Thông tư 15/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/10/2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT;

Ban QLRPH Nam Cát Tiên chỉ thực hiện nghiệm thu chăm sóc rừng trồng 03/04 lô trồng rừng là chưa đúng phương pháp nghiệm thu khối lượng quy định tại khoản 3 Điều 119 Thông tư số 15/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/10/2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT;

Biên bản nghiệm thu trồng rừng và chăm sóc rừng trồng thực hiện chưa đúng mẫu quy định tại điểm đ, khoản 3 Điều 10 Thông tư số 15/2019/TTBNNPTNT ngày 30/10/2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Việc chấp hành các yêu cầu, kiến nghị của cơ quan quản lý Nhà nước, các Đoàn thanh tra, kiểm tra trước đây, Ban QLRPH Nam Cát Tiên chưa nghiêm túc thực hiện các kiến nghị của đoàn kiểm tra, giám sát việc thực hiện trồng rừng thay thế của các đơn vị chủ rừng được giao kinh phí trồng rừng thay thế trên địa bàn tỉnh (Đơn vị: Ban QLRPH Nam Cát Tiên). Trách nhiệm thuộc về Ban Giám đốc Ban QLRPH Nam Cát Tiên và các phòng chuyên môn.

Từ kết luận nêu trên, Chánh thanh tra Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị Ban QLRPH Nam Cát Tiên tiếp tục tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng và phát triển rừng theo phương án quản lý rừng bền vững đã được UBND tỉnh phê duyệt. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm nhằm góp phần giảm thiểu vi phạm Luật Lâm nghiệp.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân; tuyên truyền vận động cộng đồng dân cư phát huy tinh thần đoàn kết, tố giác, lên án những cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về lâm nghiệp.

Lập và bổ sung đầy đủ hồ sơ nghiệm thu các hạng mục trồng rừng, chăm sóc rừng trồng theo quy định tại Thông tư số 15/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/10/2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn một số nội dung quản lý đầu tư công trình lâm sinh và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Nghiêm túc kiểm điểm, xử lý trách nhiệm (nếu có) đối với tập thể, cá nhân có liên quan đến những tồn tại đã nêu tại phần kết luận, đặc biệt là trong việc tham mưu, lập hồ sơ nghiệm thu công tác trồng rừng. Báo cáo kết quả về Sở Nông nghiệp và PTNT (qua phòng Tổ chức cán bộ và Thanh tra sở) để theo dõi.

Chi cục Kiểm lâm chỉ đạo Hạt Kiểm lâm liên huyện Tuy Đức - Đắk R’lấp tiếp tục tăng cường việc kiểm tra, giám sát công tác QLBVR, phát triển rừng và PCCCR theo quy định của pháp luật; phối hợp với Ban QLRPH Nam Cát Tiên trong công tác tuần tra, kiểm tra, truy quét nhằm phát hiện,ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về lâm nghiệp.

Đối với chính quyền địa phương (UBND các xã Nhân Đạo, Đạo Nghĩa, Đắk Sin, Hưng Bình) tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban QLRPH Nam Cát Tiên tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Lâm nghiệp; ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về lâm nghiệp, đất đai (nếu có) trên địa bàn./.

Bài liên quan

Tân Cảng Sài Gòn xây nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách tại Đắk Nông

Tân Cảng Sài Gòn xây nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách tại Đắk Nông

Ngày 18/7, Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình bà Nguyễn Thị Loan, Bon Bu Rwah, Đắk N’Drung huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông.
Đắk Nông: Hướng đến mô hình trồng sầu riêng dùng thuốc bảo vệ thực vật an toàn

Đắk Nông: Hướng đến mô hình trồng sầu riêng dùng thuốc bảo vệ thực vật an toàn

Tỉnh Đắk Nông đang hướng đến mô hình canh tác sầu riêng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn và hiệu quả.
Cơ hội phát triển vùng nông nghiệp gắn liền bảo tồn tài nguyên thiên nhiên tại Đắk Nông

Cơ hội phát triển vùng nông nghiệp gắn liền bảo tồn tài nguyên thiên nhiên tại Đắk Nông

Diễn đàn hợp tác công tư điều phối cảnh quan tại 2 huyện Đắk R’lấp và huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông (PPI Compact) là cơ hội cho Đắk Nông phát triển vùng nông nghiệp kết hợp bảo tồn tài nguyên thiên nhiên.
Đắk Nông tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết

Đắk Nông tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết

Trước tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết Dengue diễn biến phức tạp, UBND tỉnh Đắk Nông đã ban hành Văn bản số 3954/UBND-KVGX chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống dịch.
Đắk Nông: Làm rõ nguyên nhân sự cố sạt trượt hồ chứa nước Đắk N’ting

Đắk Nông: Làm rõ nguyên nhân sự cố sạt trượt hồ chứa nước Đắk N’ting

UBND tỉnh Đắk Nông yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm rõ nguyên nhân sự cố sạt trượt hồ chứa nước Đắk N’ting xã Quảng Sơn.
Đắk Nông: Khám bệnh, cấp thuốc, trao học bổng cho học sinh huyện Krông Nô

Đắk Nông: Khám bệnh, cấp thuốc, trao học bổng cho học sinh huyện Krông Nô

Chương trình tổ chức khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, thăm khám sức khỏe cho người dân, tặng quà cho người nghèo, người khó khăn, phụ nữ mang bầu.

CÁC TIN BÀI KHÁC

Xã Quảng Tâm, Đắk Nông quyết liệt ngăn chặn tình trạng phá rừng làm rẫy

Xã Quảng Tâm, Đắk Nông quyết liệt ngăn chặn tình trạng phá rừng làm rẫy

Diện tích rừng nằm giáp tuyến đường nhựa liên xã Quảng Tâm và Đắk Ngo (Đắk Nông) liên tục bị thu hẹp khiến chính quyền phải ra tay xử lý.
Bình Thuận: Công bố danh sách 2.531 tàu cá "3 không" cần đăng ký khẩn

Bình Thuận: Công bố danh sách 2.531 tàu cá "3 không" cần đăng ký khẩn

UBND tỉnh Bình Thuận vừa công bố danh sách 2.531 tàu cá "3 không" cần đăng ký khẩn, yêu cầu hoàn tất trước tháng 9/2024 để chấn chỉnh tình trạng này, góp phần quản lý nghề cá bền vững và thực hiện các cam kết quốc tế về chống khai thác IUU.
Quảng Bình: QLTT xử phạt trên 6,2 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2024

Quảng Bình: QLTT xử phạt trên 6,2 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2024

Bám sát chỉ đạo của Bộ Công Thương, Tổng cục Quản lý thị trường, UBND tỉnh Quảng Bình và Ban Chỉ đạo 389. Trong 6 tháng đầu năm 2024, QLTT tỉnh Quảng Bình đã tiến hành kiểm tra 319 vụ việc, xử lý 191 vụ vi phạm với tổng số tiền thu nộp NSNN trên 6,2 tỷ đồng.
Huyện Ea Súp, Đắk Lắk: Ra mắt lực lượng đảm bảo an ninh, trật tự cơ sở

Huyện Ea Súp, Đắk Lắk: Ra mắt lực lượng đảm bảo an ninh, trật tự cơ sở

Ngày 02/7, UBND huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức lễ ra mắt lực lượng tham gia đảm bảo an ninh, trật tự ở cơ sở.
Điểm mới trong hạn mức giao đất nông nghiệp cho cá nhân

Điểm mới trong hạn mức giao đất nông nghiệp cho cá nhân

Luật Đất đai 2024, chính thức có hiệu lực từ ngày 1/8/2024, đã đưa ra những quy định cụ thể và chi tiết về hạn mức giao đất nông nghiệp cho cá nhân tại Điều 176.
Trung tâm khuyến nông và giống nông, lâm nghiệp Đắk Nông bị phạt

Trung tâm khuyến nông và giống nông, lâm nghiệp Đắk Nông bị phạt

Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Nông vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai đối với Trung tâm khuyến nông và giống nông, lâm nghiệp thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
"Chìa khóa" mở cửa cho nông nghiệp Hà Nội

"Chìa khóa" mở cửa cho nông nghiệp Hà Nội

Luật Thủ đô (sửa đổi) tạo nền tảng pháp lý cho phát triển mạnh mẽ của nông nghiệp và nông thôn Hà Nội, hứa hẹn mở ra những cơ hội mới và biến chúng thành yếu tố then chốt trong phát triển toàn diện của thủ đô.
Canada công bố gói hỗ trợ 2 triệu USD cho ngành Hữu cơ

Canada công bố gói hỗ trợ 2 triệu USD cho ngành Hữu cơ

Để tiếp tục hỗ trợ ngành Hữu cơ, Bộ Nông nghiệp và Thực phẩm Canada đã công bố gói tài trợ trị giá 2 triệu USD.
Kon Tum tiêu hủy 148 cây giống sâm Ngọc Linh giả

Kon Tum tiêu hủy 148 cây giống sâm Ngọc Linh giả

Ngày 24/6, Đội Quản lý thị trường số 2, thuộc Cục Quản lý Thị trường tỉnh Kon Tum cùng các đơn vị liên quan tổ chức tiêu hủy 148 cây giống sâm Ngọc Linh giả, vốn là tang vật trong một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Nông dân hữu cơ kêu gọi Chính phủ Anh cải tổ chính sách

Nông dân hữu cơ kêu gọi Chính phủ Anh cải tổ chính sách

Hội Nông dân & Người trồng trọt Hữu cơ (OF&G) tại Vương quốc Anh đã gửi một bản tuyên ngôn tới các nhà hoạch định chính sách, trong đó đặt ra khuôn khổ cho sự thay đổi chính sách triệt để dựa trên bốn nguyên tắc của phong trào nông nghiệp và thực phẩm hữu cơ, gồm: Sức khỏe - Sinh thái - Công bằng - Chăm sóc.
Tăng cường quản lý nhập khẩu tôm hùm đất

Tăng cường quản lý nhập khẩu tôm hùm đất

Để đáp ứng yêu cầu bảo vệ sinh thực vật và động vật, Tổng cục Hải quan đã triển khai chỉ đạo các đơn vị hải quan trên toàn quốc tăng cường kiểm soát chặt chẽ việc nhập khẩu mặt hàng tôm hùm đất.
Nhà báo Nông Hải Việt với những xúc cảm  về hoa quỳnh trong đêm Vị Xuyên

Nhà báo Nông Hải Việt với những xúc cảm về hoa quỳnh trong đêm Vị Xuyên

Nông Hải Việt, tác giả của bài thơ “Ý nghĩ về hoa Quỳnh trong đêm Vị Xuyên”, từng là lính và nhà báo chiến trường tại Vị Xuyên, nổi tiếng với vai trò làm Tổng biên tập của Tạp chí Dân vận. Ông đã dành hơn 30 năm đời mình cho sự nghiệp văn chương và báo chí, với sự nghiệp báo chí bắt đầu từ các "điểm nóng" của chiến trường Vị Xuyên trong thời kỳ chiến tranh.
XEM THÊM
Based on MasterCMS Ultimate Edition 2024 v2.9
Quay về đầu trang
Giao diện máy tính